Skitorget 2 - Skitorget 8
Velkomstvegen 35, Trysil